Högerud kyrkogård

Högeruds socken ligger en mil sydost om Arvika och har sjön Värmeln i öster och Glafsfjorden i väster. Socknen består till stora delar av kuperad skogsbygd, men har odlingsbygd vid sjöarna.

Inom socknen finns ett fåtal kända fornlämningar. Dessa är alla rösen på uddar i Glafsfjorden och härstammar från bronsåldern eller äldre järnåldern. Området har i övrigt varit befolkad sedan medeltiden.

Den förhållandevis lilla kyrkogården ligger på en skogsklädd höjd, och är i det närmaste kvadratisk med kyrkan i mitten.  Den är indelad i tre kvarter, varav alla har en öppen karaktär. Markytan är plant anlagd och ligger till viss del i nivå med den omgärdande stenmurens krön.

 

Jag vill hitta