Gunnarskog kyrkogård

Gunnarskogs socken är belägen några mil norr om Arvika, och består främst av skogsbygder med dal- och strandbygder kring sjöar och åar i Byälvens övre vattensystem.

Området kring sjöarna Berg och Gunnern har länge varit bebodda, vilket ett 40-tal stenåldersboplatser och ett 60-tal fångstgropar vittnar om. Den nuvarande bygden har dock växt fram sedan medeltiden och har längst i norr inslag av finnbebyggelse.

Kyrkogården har oregelbunden form och sträcker sig i nordsydlig riktning. Den äldsta delen, som i väster avgränsas av en stödmur, ligger högt och plant, medan övriga delar ligger avsevärt lägre och sluttar mot väster och söder. Sjön utgör en naturlig gräns både i väster och söder.

Gamla kyrkogården (kvarter A-D) har en lummig karaktär med höga träd av hög ålder som ger skugga och rumslighet. Området präglas av den renovering som utfördes vid 1960-talets mitt efter förslag av trädgårdsarkitekt Samuel Kaldén. Här finns en tydlig struktur med gångar, plattstigar och rygghäckar, men med stor variation vad gäller gravvårdarnas utformning. Det höga läget ger vackra utblickar över Gunnern i söder och sydväst, mot åkermark i öster och mot skog och bebyggelse i norr.

Jag vill hitta