Brunskog kyrkogård

Brunskogs kyrkogård är högt belägen med utsikt över Värmeln i öst och nordöst. I norr ligger hembygdsgården Skutboudden, och i väster och sydväst finns församlingsexpedition, personalbyggnad (f.d. sockenmagasin), bostadshus (f.d. kyrkvaktmästarbostad), församlingshem m.m. I söder och öster breder ängsmarken ut sig.

Kyrkogården ter sig mycket varierad med en oregelbunden form och stora nivåskillnader mellan terrasseringarna, vilka förbinds med trappanläggningar. Endast den senast tillkomna utvidgningen i öster är anlagd på planare mark.

Större delen av den gamla kyrkogården liksom utvidgningen i norr omgärdas av en hög stenmur, som på sina ställen är hela 5 m hög. Söder och väster om kyrkan finns ett smidesstaket som fortsätter öster- respektive norrut. Runt de gamla delarna finns också rester av en gammal trädkrans bestående av lönn och lind.

Själva kyrkan omges i öster av en gräsyta med en stenlagd gång och stenlagda platser för sittbänkar.

 

Jag vill hitta