Kyrkogårdsförvaltningen i Säffle -
14 kyrkogårdar och 16 000 gravar


Kontaktuppgifter Säffle

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Telefon växel: 0533-69 13 10
Billerudsgatan 17
Post: Box 97, 661 22 Säffle
Epost: Kyrkogårdsförvaltningen
Fakta Säffle

Under Kyrkogårdsförvaltningen
i Säffle finns 14 kyrkogårdar som är knutna till 13 kyrkor.
Anledningen till att det finns en kyrkogård mer än antalet kyrkor är att By kyrkogård räknas som två.

Totalt finns omkring 16 000 olika gravar.

By kyrkogård är den största kyrkogården och Huggenäs kyrkogård minst. By kyrkogård har i dagsläget 4 929 gravar och  Huggenäs kyrkogård 26 gravar.

Gravvård är en markering för en grav av något slag. Graven kan då inkludera en gravsten, gravhäll, kors i sten, trä eller gjutjärn.

Gravnummer är indelade i några olika delar. Exempelvis kan ett gravnummer se ut så här. 10 01 15.
Den första siffran, tio i det här fallet, anger vilken kyrkogård graven finns på (Kila). Den andra siffran, 01, anger vilket kvarter på kyrkogården som graven finns. Den tredje siffran, 15 i exemplet, anger den exakta gravplatsen.

Kulturgravar är gravvårdar som har en särskilt kulturhistorisk betydelse och urvalet görs tillsammans med en kunnig referensgrupp och det har genomförts grundliga diskussioner och vandringar på kyrkogårdarna med lokalhistoriskt insatta personer.
 
Gravvårdar kan vara värda att bevara på grund av olika orsaker

Samhällshistoriskt/lokalhistoriskt värde
Socialhistoriskt värde
Personhistoriskt värde
Miljöskapande värde
Konstnärligt värde
Materialet - alla gravvårdar i gjutjärn bör bevaras, likaså smidesjärn

Det finns två olika typer av kulturgravar
 
Kulturgrav 1, mycket värdefull. Ska bevaras även när gravrätten återlämnas. De ska inte återanvändas och så långt som möjligt bevaras på sin ursprungliga plats. Fördelat på samtliga kyrkogårdar finns det idag 229 gravvårdar som har status Kulturgrav 1.
 
Kulturgrav 2, värdefull. De bör bevaras. Förändringar av gravvårdar och återupplåtelse av gravplatsen kan ske så länge det kulturhistoriska värdet inte minskar. Ofta ingår de i ett sammanhang som ger dem ett miljöskapande värde och de är viktiga för hela kyrkogårdens eller ett kvarters karaktär. Fördelat på samtliga kyrkogårdar finns det idag 378 gravvårdar som har status Kulturgrav 2.